Energetische renovaties zijn dagelijkse kost, maar toch zijn ze weinig ingeburgerd in de erfgoedsector. Beschermde gebouwen en gebouwen op de inventaris voor het onroerend erfgoed zijn minstens deels vrijgesteld van de EPB-eisen. Klassieke energiebesparende maatregelen, zoals thermische isolatie, zijn vaak moeilijker te verzoenen met de erfgoedwaarden van deze gebouwen. Bovendien vreest men ongewenste neveneffecten op lange termijn. Het gebrek aan ervaring en praktijkgefundeerde kennis vormen een belangrijke rem.

Toch biedt het energetisch optimaliseren van erfgoedgebouwen bijzondere opportuniteiten. Op individuele schaal zorgen een hoger comfort en een lagere energiefactuur voor een grotere bewoonbaarheid van het gebouw. Dit verlaagt meteen de kans op leegstand en bevordert zo een degelijk onderhoud en een goede conservatie. Ook het verbeterde binnenklimaat draagt op directe wijze bij tot de conservatie van structuren, binnenafwerking en eventuele collecties. Op bredere schaal kunnen ook deze gebouwen, mits gepaste interventies, bijdragen tot de reductie van de emissie van broeikasgassen door het volledige gebouwenpark.

Het project ErfgoedEnergieLoket wil instrumenten uitbouwen en aanbieden om deze uitdaging aan te gaan. De basisfilosofie van het project vertrekt van een holistische benadering van erfgoedgebouwen, waarbij erfgoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten steeds met elkaar in evenwicht zijn. Met als eerste doelgroep de Vlaamse restauratie-architecten, zullen de volgende middelen worden uitgewerkt:

ENERGIELOKET

ENERGIELOKET

dit elektronisch loket, bemand door Buildwise, biedt de mogelijkheid aan restauratie-architecten om een concrete en technische begeleiding aan te vragen in verband met de energetische optimalisatie van erfgoedgebouwen. Het vormt ook een bron van praktijkkennis en -ervaring voor de verdere invulling van het project.

Wat is het Energieloket, en voor wie is het bedoeld?

OPLEIDINGSTRAJECT

OPLEIDINGSTRAJECT

dit traject, waarvan de inhoud in het kader van dit project wordt opgebouwd, is bestemd voor restauratie-architecten die hun kennis inzake energie-aspecten wensen uit te breiden. De opleiding zal een eerste keer georganiseerd worden in de loop van het project. Vervolgens wordt er gezocht naar een mogelijke verankering in bestaande opleidingen.

Blijf op de hoogte van de opleidingen

ERKENNING

ERKENNING

in samenspraak met de sector wordt de mogelijkheid afgetoetst om, op basis van bovenstaande opleiding, een erkenning uit te werken voor restauratie-architecten gespecialiseerd in energie.

Lees er meer over

MONITORING

MONITORING

dit project voorziet een monitoring op middellange termijn van uitgevoerde energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen. Dit moet de praktische kennis inzake efficiëntie en potentiële neveneffecten van diverse technische ingrepen helpen aan te vullen.

Bekijk concrete projecten